سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دادرسی سبزوار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

سیل از جمله بلا یای تصادف ی است که همه ساله بخش قابل توجه ی از منابع مال ی کشور را نابود کرده و جان تعداد ز یادی از مردم را م ی گ یرد . ضرورت کنترل س یل برا ی جلوگ یری از صدمات وارده از یک طرف و اهمیت حفظ و نگهدار ی از منابع آب ی از طرف د یگر، ایجاب م ی کند تا مد یریت س یل در حوزه در مـدار اصولی خود قرار گرفته و اقدامات مورد ن یاز مربوطه، صورت پذیرد . این بررسی با هـدف کنتـرل و بهـره وری از سیل در سطح ۶ شهرستان از شهرستانهای غرب استانهای خراسان صورت گرفته است . برای دست یابی به هدف تحق یق، از روش تشک یل لا یه ها ی اطلاعات ی و تلف یق عوامل موثر در مح یط GIS استفاده شده است . طبقه بند ی در مدلها ی مفهومی و سازگار با GIS ، از جمله م دل منطق بـول ین، مـدل شاخص همپوشانی و مدل منطق فاز ی صورت گرفته و نتایج حاصله با واقعیت زمینی مقایسه شده است . نتایج بررسی نشان داد که مدل مفهوم ی فاز ی با اپراتور جمع ، از کارا یی بالاتر ی نسبت به سا یر مـدلها در تعیین مناطق مساعد گسترش س یلاب برخوردار بوده است . نتایج ِبررس ی صـحت، انطبـاقِ ۶۶/۶ در صدی این مدل را با واقعیت نشان میدهد .