سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غزال عظیمی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی نفت، تهران، ایران
سیروس قطبی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی نفت، تهران، ایران
وحید تقی خانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی نفت، تهران، ایران

چکیده:

مدل های BMCSL-MSA , GV-MSA و پیترز (Piterz) برای تخمین ضرایب فعالیت متوسط و منفرد یونی و محاسبه ضرایب اسمزی محلول های الکترولیت آبی متقارن و غیر متقارن مورد استفاده قرار گرفت است. مقادیر ضرایب اسمزی برای محلول های الکترولیت مستقیما با استفاده از مقادیر ضرایب فعالیت متوسط یونی محاسبه شده توسط مدل های مذکور به دست آمده است. برای محاسبه ضریب اسمزی محلول های الکترولیت ، پارامتر تنظیم شونده جدیدی معرفی نشده است. نتایج مربوط به ضرایب فعالیت متوسط و منفرد یونی و همچنین ضرایب اسمزی تاغلظت اشباع محلول های الکترولیت توسط مدل GV-MSA به دست آمده است و با نتایج حاصل از مدل های BMCSI-MSA و پیتزر و همچنین در مورد ضرایب منفرد یونی، با مدل خشکبارچی – ورا مقایسه شده است.