سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر روستا – دانشکده نفت، گاز و مهندسی شیمی دانشگاه شیراز
عبدالحسین جهانمیری –

چکیده:

در این مطالعه شبکه های عصبی با معادلات پایه (موازنه جرم) ترکیب می گردد و به کمک آن مدل بیوراکتورتولید پنی سیلین بدست می آید . بطور کلی در معادلات پایه ممکن است بدست آوردن بعضی از ترمها مانند : ضریب نفوذ، سرعت مخصو ص، … مشکل باشد یا مقدار آن از دقت خوبی برخوردار نباشد ، در این صورت ترمهای مشکوک رامی توان به کمک شبکه های عصبی و با استفاده از داده های عملی بدست آورد و در معادلات پایه قرار داد تا به بدین ترتیب مدل فرآیند قابل حل گردد . چنانچه در مدل فرآیند از ت رکیب معادلات پایه و شبکه های عصبی استفاده شود ، نسبت به حالتیکه تنه اکه از شبکه های عصبی استفاده می شود ، به داده های کمتری جهت آموزش شبکه عصبی نیاز است و مدل بدست آمد ه از قابلیت پیشگویی بهتری برای دا ده های پراکنده یا داده های همراه با اغتشاش برخوردار است.