سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام کسب دوز – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری
محمدجواد منعم – استادیار گروه تاسیسات آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
صلاح کوچک زاده – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تهر

چکیده:

عملکرد یک روش بهره برداری در شبکه انتقال و توزیع آب تابع رفتار هیدرولیکی جریان در شبکه می باشد. از این رو کمی و دقیق عملکرد روش های بهره بردار مستلزم تعیین رفتار هیدرولیکی جریان شبکه در طول زمان می باشد. از طرفی هیدرولیک جریان در یک شبکه متاثر از عواملی مانند نوع سیستم کنترل شبکه، ساختمان فیزیکی شبکه، نوع روش بهره برداری و بالاخره سیاست های مدیریتی اختصاص و تحویل آنب می باشد. مطالعه اثر عوامل فوق بر هیدرولیک جریان بدون استفاده از ابزارهای محاسباتی کارآمد غیر ممکن است بنابراین ارزیابی دقیق عملکرد روش های مختلف بهره برداری و مطالعه اثر عوامل مختلف بر عملکرد این روش ها تنها با استفاده از مدل های ریاضی توانمند میسر خواهد بود.
هدف اساسی این تحقیق ارزیابی عملکرد روش های بهره برداری شبکه انتقال و توزیع آب قوریچای واقع در استان آذربایجان شرقی و تعیین گزینه برتر از میان گزینه های پیشنهاد شده می باشد. برای این شبکه سه گزینه بهره برداری پیشنهاد شده که عبارتند از روش بهره برداری جریان مداوم با دبی ثابت، جریان مداوم با دبی متغیر و جریان متناوب. بهترین گزینه بهره برداری گزینه ای است که دارای مطلوب ترین مقادیر شاخص های ارزیابی عملکرد بهره برداری می باشد. در این تحقیق شاخص های پیشنهادی مولدن و گیتس به کار گرفته شده اند. شاخص های ارزیابی عملکرد، خود بر اساس پارامترهایی استوار شده اند که تعیین آنها به کمک یک مدل هیدرودینامیک میسر است. در این تحقیق گزینه های بهره برداری انتخابی به کمک مدل هیدرودینامیک ICSS-POM شبیه سازی شده اند، سپس شاخص های ارزیابی به کمک پارامترهای مختلفی که از ستاده های مدل استخراج شده اند تعیین شده اند . تدقیق در نتایج شاخص های ارزیابی نشان داد که می توان گزینه دوم را به عنوان گزینه برتر بهره برداری انتخاب کرد.