سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد هوشمندزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این مقاله امکان استفاده ازGIS درمدیریت منابع آب را توصیف می کند .GISدرباره مدیریت تقاضای محصول وتحلیل اختصاصی باجریان ورودی ترکیبی هیدرولیکی(تولیدجریان)صحبت می کند.باسکتورهای گوناگون در یک حوزه آبریز مرزی می توان بر روی مسانلی مانند تقاضای آب محیطی وصنعتی,آبیاری ,جمع آوری میادین آبی واستفاده از اطلاعات انجام شده بوسیله منابع ترکیبی بحث کرد.محل های تقاضا بک توجه به شبکه رودخانه ومنابع آبی مربوط به شبکه جمع آوری می شوند.
GIS
1-می تواند منابع آبی وقابلیت دسترسی آنها را با یک حوزه آبریز در یک فاصله وبا شیوه های موقتی تحلیل نماید.
۲-تحلیل شبکه ردیابی کننده ومتراکم کننده بر روی مسائلی مثل تخصیص آب متساوی برای محل های استفاده شده، مدیریت استفاده آب در بازه زمانی, تعیین محل های خشکسالی شده وطراحی مسیرهای آبی جدید امکان پذیر می باشد.تراکم(فشار) افزایش یافته اخیر بر توسعه شیب زمین , الگوی کاربردی زمین را در بسیاری از نواحی حوزه های آبریز تغییر داده است و چرخه‌های هیدرولوژیکی را تحت تأثیر قرار می دهد.بسیاری از مطالعات محلی این مساله را بیان می کند ولی نمی توانند ارتباط بین قابلیت حفظ آب والگوی کاربردی زمین در حوزه های آبریز را بطور کامل تشریح کنند.GISتاسیس یک بانک اطلاعاتی بر حوزه آبریز وفرایند تجزیه وتحلیل هیدرولوژی را تصویب می کند. با کمک مدل هیدرولوژی برای برآورد قابلیت حفظ آب از تغییرات زمین,نتایج این مطالعه می تواند یک منبع مهم برای مدیریت صحیح حوزه آبریز را فراهم کند.