سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد هوشمندزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این مقاله امکان استفاده از GIS درمدیریت منابع آب را توصیف می کند . GIS درباره مدیریت تقاضـای محـصول وتحلیـل اختصاصی با جریان ورودی ترکیبی هی درولیکی ( تولیدجریان ) صحبت می کند . باسکتورهای گوناگون در یـک حـوزه آبریـز مرزی می توان بر روی مسانلی مانند تقاضای آب محیطی وصنعتی ,آبیا ری ,جمع آوری میادین آبی واسـتفاده از اطلاعـات انجام شده بوسیله منابع ترکیبی بحث کرد . محل های تقاضا بک توجه به شبکه رودخانه ومنابع آبی مربـوط بـه شـبکه جمـع آوری می شوند .: -۱: GIS می تواند منابع آبی وقابلیت دسترسی آنها را با یک حوزه آبریز در یک فاصله وبـا شـیوه هـای موقتی تحلیل نماید . -۲ تحلیل شبکه ردیابی کننده ومتراکم کننده بر روی مسائلی مثل تخصیص آب متـساوی بـرای محـل های استفاده شده , مدیریت استفاده آب در بازه زمانی , تعیین محل های خشکسالی شده وطراحی مـسیرهای آبـی جدیـد امکان پذیر می باشد . تراکم ( فشار ) افزایش یافته اخیر بر ت وسعه شیب زمین , الگوی کاربردی زمین را در بـسیاری از نـواحی حوزه های آبریز تغییر داده است وچرخه های هیدرولوژیکی را تحت تأثیر قرار می دهد . بسیاری از مطالعـات محلـی ایـن مساله را بیان می کند ولی نمی توانند ارتباط بین قابلیت حفظ آب والگوی کاربردی زمین در حوزه هـای آب ریـز را بطـور کامل تشریح کنند . GIS تاسیس یک بانک اطلاعاتی بر حوزه آبریز وفرایند تجزیه وتحلیل هیدرولوژی را تصویب می کند . با کمک مدل هیدرولوژی برای برآورد قابلیت حفظ آب از تغییرات زمین ,نتایج این مطالعه می تواند یک منبع مهـم بـرای مدیریت صحیح حوزه آبریز را فراهم کند .