سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هیراد عقبری – دانشجوی دوره دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
محسن محسنی ساروی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد مهدوی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسن احمدی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

سیل همیشه از بلایای طبیعی بوده که با خساراتی که بهمراه دارد زندگی انسانها را تحت تاثیر قرار میدهد . بشر به روشهای مختلف با سیل مبارزه کرده اما این واقیت را باید پذیرفت که سیلا ب به طور کامل کنترل نمی گردد و با مدیریت دشت سیلابی مـی تـوان از خـسارات آ ن کاست . رودخانه جاجرود در استان تهران ا ز رودخانه هایی است که به دلیل وضعیت تخریب شده حوضه بالادست در معرض سیلاب هـای ناگهانی قرار دارد . سامانه اطلاعات جغرافیایی ابزاری توانمند در مطالعات مهندسی منابع آب بوده و در مواردی که استفاده از مدلها و شبیه سازها برای حل مسائل ضروریست بخوبی قابلیت های خود را ارائه می کند . در این مطالعه با استفاده از ارتباط سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل هیدرولیکی Hec-RAS اقدام به پهنه بندی خطر سیلا ب با دوره برگ شتهای هیدرولوژیک ۵ ، ۱۰ ، ۲۵ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ سال گردید . الحاقیه Hec-GeoRAS که پل ارتباطی بین سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل هیدرولیکی Hec-RAS است بخوبی قابلیـت خـود را در تحلیلهای هیدرولیکی رقوم سطح آب و تعیین پهنه های سیلابی نشان میدهد . باتحلیل پلهای احداث شده در این بـازه توسـط مـدل دوره برگشت بهینه طراحی دهانه پل تعیین شد .