مقاله کاربرد مدل AHP و منطق فازي در منطقه بندي خطرات زمين لغزش نمونه موردي: حوضه آبريز فريزي، دامنه شمالي کوه هاي بينالود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۸۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: کاربرد مدل AHP و منطق فازي در منطقه بندي خطرات زمين لغزش نمونه موردي: حوضه آبريز فريزي، دامنه شمالي کوه هاي بينالود
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطقه بندي خطرات زمين لغزش
مقاله منطق فازي
مقاله مدلAHP
مقاله وزن هاي استاندارد
مقاله حوضه آبريز فريزي
مقاله زون کوهستاني بينالود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهنيافر ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري دانشور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كهرباييان پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناپايداري دامنه اي به ويژه خطر زمين لغزش از جمله مخاطرات عمده اي است که به دليل ماهيت مناطق کوهستاني، معمولا از فراواني زيادي برخوردار است. البته اگر اين مخاطره با خطرات ديگري چون زلزله و سيل نيز همراه شود، دامنه وسيع تري به خود مي گيرد. زون کوهستاني بينالود به دليل گسترش سازندهاي حساس شيل و فيليت و همچنين شدت زياد کاربري اراضي و ساير فعاليت هاي آنتروپوژنيک، حساسيت ويژه اي در برابر مخاطرات زمين لغزش دارد. در اين ميان حوضه آبريز فريزي با وسعت زياد خود و استقرار در بستر دو نوع ليتولوژي متفاوت فيليتي و آهکي شرايط ويژه اي دارد. ما در اين مقاله با استفاده از مدل AHP و منطق فازي به ارزيابي خطر زمين لغزش در حوضه فريزي پرداختيم. مجموعا ۱۵ معيار اصلي مرتبط با وقوع پديده زمين لغزش مورد تحليل گرفت. اين معيارها به عنوان نقشه هاي عامل، هر کدام جداگانه کلاسه بندي شده و از روش هاي آماري ارزش گذاري شدند. نقشه نهايي توليد شده براي پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوضه اولا نشان داد که مجموعا حدود ۶۸ درصد از حوضه در معرض خطر بحراني و متوسط زمين لغزش قرار دارد. ثانيا مشخص کرد که متغير سازند فيليتي با برخورداري از معناداري بالا (Sig<0.05)، نسبت به سازندهاي ديگر موجود در حوضه همبستگي قوي تري را با متغير وابسته خطر زمين لغزش دارد(R2=0.835) . اطلاعات برداشت شده با GPS هم انطباق پذيري بالايي با تکنيک مورد استفاده بر اساس منطق فازي نشان داد. همچنين مناسبت کاربرد اين مدل براي پهنه بندي ناپايداري هاي دامنه اي در حوضه هاي کوهستاني تاييد شد.