سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا عصاری – مرکز آموزش وپژوهش شرکت قطارهای مسافری رجاء

چکیده:

برای ارتقاء کیفی خدمات و تقویت و ت وسعه فعالیت بخش خصوصی در راهبری قطارها ، نیاز به شناخت و ارزیابی و ارتقاء بهره وری آنان است ارزیابی کارائی واحدها ، امکان شناخت نقاط قوت و ضعف و رتبه بندی آنها و بهره برداری ازاطلاعات جهت تصمیم گیری مربوط به واگذاری امور را فراهم می آورد . بدین منظور نیاز به استفاده از ابزارهای اندازه گیری است DEA مدل اندازه گیری بهره وری است که از ویژگی های مناسبی برای ارزیابی خدمات راهبران برخودار است این مدل با استفاده ار تکنیک های برنامه ریزی خطی مستقیماً بر اساس مشاهدات اقدام به وزن دهی به داده ها نموده و کارائی واحدها ؛ وضعیت کارا بودن یا نبودن و چگونگی کارا شدن واحدهای ناکارا را ارائه می دهد برای ارزیابی مورد نظر هر قطاریک واحد خدماتی فرض می شود و با حل مدل، ارزیابی از عملکرد سرویس دهی در هر قطار صورت می گیرد . بر اساس بررسی انجام شده ویژگی های مدل DEA تامین کننده عمده انتظارات از یک مدل مناسب اندازه گیری کارائی راهبران است و در نهایت مدل انتخاب شده بر اساس اطلاعات عمدتاً واقعی آزمایش شده که نتایج آن نشانگر تائید امکان پذیری بهره برداری از مدل است