سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدعلی رحیمی جمنانی – کارشناس مهندسین مشاور آب خاک تهران
نجمه نیکبخت جهرمی – کارشناس مهندسین مشاور آب خاک تهران

چکیده:

مدل OPDM چگونگی توزیع آب ، عکس العمل محصول گیاه در برابرمیزان آبیاری و سایر کاربردها را ،در شبکه های زهکشی و کانال مرکب (چند شاخه ) شبیه سازی می کند . نیازهای آبی گیاه از روی مدلهای گیاهی و داده های هواشناسی شبیه سازی شده و جریان در داخل سیستم م ی تواند از یک منبع ذخیره اصلی، آب زیرزمینی، آبخوانها و حتی منابع پایین دست و زهکشهای روباز تامین شود . این مدل می تواند به منظور طراحی و آنالیز سیستمهای کشاورزی و آبیاری استفاده شود . تواناییهای این مدل برای منطقه ای به وسعت ۱۰۰۰ هکتار در خوزستان – شبکه آبیاری و زهکشی توسعه اراضی شهید چمران – ارزیابی شده است.