سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان دایر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات اهواز
سعید برومندنسب – عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
محمود کاشفی پور – عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

پیش بینی نفوذ آب در خاک یکی از عوامل مهم ب رای طراحی، مدیریت و اجرای آبیاری در مزارع است . در این پژوهش برای مطالعه و ارزیابی نفوذپذیری آب در خاک دو منطقه چنیبه و Arc -2 توسعه نیشکر امیرکبیر مورد بررسی قرار گرفت . برای این کار با استوانه های دوگانه از منطقه چنیبه ۷ نمونه و همچنین از Arc -2 توسعه نی شکر امیرکبیر ۶ مزرعه شامل Arc 2-3 و ۶ و Arc -2 و -۲-۹ نمونه برداری انجام شد . سپس مقادیر اندازه گیری Arc -2-16 و Arc 2-16 و Arc -2-14 و Arc شده با مقدار محاسبه شده توسط مدل Qnet 2000 مقایسه شد . روش های گوناگونی جهت برآورد میزان نفوذپذیری خاک مورد استفاده قرار م ی گیرند که هر کدام محاسن و معایبی دارند . دلیل این امر وجود ارتباطات پیچیده بین پارامترهای گوناگون مؤثر در مقداری نفوذپذیری خاک است . در این تحقیق از نرم افزار Qnet 2000 استفاده می شود که در آن از مجموع ۱۷۲ نمونه که ۱۲۲ نمونه برای آموزش ۴۰ نمونه برای تست آمو زش و ۱۰ نمونه برای صحت سنجی استفاده گردید . در این پژوهش ابتدا مدل با ۷ پارامتر ورودی و ۶ پارامتر و سپس با ۵ و ۴ و ۳ پارامتر ورودی آزمایش شد . توابع محرک در این شبکه ها سیگموئید، تانژانت هایپربولیک و سکانت هایپربولیک می باشد . لازم به ذکر است که مدل در این تحقیق در حدود ۶۵۰ بار ران شد