سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر حق وردی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد
کورش محمدی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
اسدالله محسنی موحد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

SALTMOD یک برنامه کامپیوتری برای پیش بینی شوری رطوبت خاک، آب زیر زمینی و آب زهکشی ، عمق سطح ایستابی و خروجی زهکش در زمین های کشاورزی ابیاری شده با استفاده از حالت های متفاوت ژئوهیدرولوژیکال ، گزینه های مدیریت آب متنوع شامل استفاده از آب زیر زمینی برای آبیاری وچندین برنامه گردش زراعی محصول می باشد. در این پژوهش با یک دید آمار یتوانایی مدل کامپیوتری SALTMOD در مدل سازی و پیش بینی پارامترهای مختلف علوم آب و خاک بررسی شد. نتایج نشان دادندکه SALTMOD یک مدل شوری – ابی – کشاورزی است که می تواند به خوبی در علوم زمین شناسایی، آب و کشاورزی به کار رود.