سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رخساره رستمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدفرهاد موسوی – ا ستاد دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – ا ستادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یک مدل کیفیتیSoil and Water Assessment Tool) SWATدر مقیاس حوزهای میباشد که توسط سرویس تحقیقاتی کشاورزی آمریکا برای پیشبینی تأثیر روشهای مدیریتی متفاوت بر جریان، رسوب، عناصر غذایی و بیلان موادشیمیایی در حوزههایی با خاک، کاربری اراضی و شرایط مدیریتی متفاوت برای دورههای زمانی طولانی ارائه شده استمدلSWAT برای تخمین رواناب و رسوب در حوزه بهشتآباد از زیر حوزههای کارون شمالی به کار برده شد و نتایج به دست آمده با اعداد اندازهگیری شده در ایستگاههای هیدرومتری موجود در حوزه مقایسه گردید. نتایج به دست آمدهنشان میدهد که ضرایب تبیین دبی جریان برای ایستگاههای هیدرومتری بهشت آباد، درکش ورکش، کوه سوخته و پلخراجی به ترتیب ۰/۳۶ ، ۰/۲۱ ، ۰/۴۸ و ۰/۲۲ میباشند. این نتایج بیانگر این مسئله است که یا مدل فوق باید واسنجی گردد و یا اینکه قادر به پیشبینی دبی جریان و رسوب در این حوزه بزرگ نمیباشد.