سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا طالب خانی – رشت – بیمارستان دکتر حشمت
عادله پوراحمد – رشت – بیمارستان دکتر حشمت

چکیده:

جوامع بشری از دیر باز با پدیده های ناگوار طبیعی رودرو بوده که استفاده از فن آوری های جدیـد در مـدیریت و سـازماندهی حوادث وبلایا با بهره گیری از قواعد مدیریت پزشکی از راه دور می تواند بسیار مثمر ثمر باشد مدیریت بحران در حوادث و بلایا یک برنامه ریزی مدون در جهت آمادگی و بسیج ، جهت کاهش اثرات تخر یبی حوادث ، کاهش مرگ ومیر و خسارات ناشـی از حادثه را طراحی می نمایدو عملیات امداد و نجات و احیاء و دوباره فعال نمودن برنامه های زندگی روزمره حادثه دیدگان را مـد نظر دارد . علیرغم یک دهه تجربه مدیریت بحران ،مواردیکه از فـن آوری جدیـد پزشـکی از راه دور در حـوادث وب لایـا اسـتفاده گردیده محدود می باشد . در پزشکی از راه دور در مدیریت حوادث وبلایا ، مسئله اصلی نجات جان حادثه دیدگان می باشـد و با توجه به خرابی های ایجاد شده در زیر ساختار خدمات سلامت ، وجود و بهره گیری از فن آوری پزشکی از راه دور با توجه به پیشرفت مداوم فن آ وری الکترونیک ، ارتباطات جهت ارائه خدمات سلامت در مناطق دور آسیب دیده اهمیت بـه سـزائی پیـدا نموده است . در این مقاله گزیده ای از دیدگاه تاریخی و تجارب آموخته شده از دو دهه حوادث وبلایـا طبیعـی و نظـامی و بهـره گیری ازنتایج عملکرد گذشته در جهت استفاده بهینه از حواد ث احتمالی بعدی مورد بررسی قرارگرفته استو سپس گذرگاههای ارتباط اطلاعات و ابزارهای نوین اطلاعاتی مورد بحث قرار گرفته است . بطور اجمالی وظایف پزشکی از راه دور شامل موارد زیـر است : -۱ آماده سازی قبل از بروز حادثه – کاربرد پزشکی از راه دور در تداوم آموزش – دانش پایه ای سیستم و بعنوان پایگـاه داده ها -۲ مرحله عملیا تامداد که شامل کنترل عملیات از راه دور، جراحی از راه دور و تشخیص از راه دور -۳ مرحلـه احیـا ء و بازسازی شامل مشاوره از راه دور، بازبینی و نظارت و مراقبت بر فعالیت های اپیدمیولوژی در کشورهای در حال توسعه ، تبلیـغ و ترویج خدمات پزشکی از راه دور در مدیریت بحران نیاز به یک برنامه وسیع و دقیق در سطوح سازمانهای مختلـف اجتمـاعی دارد .