سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

چکیده:

ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی فرصت های گسترده ای جهت رشد و توسعه در کشورها فراهم نموده است.بگونه ای که کشورها ناگزیر هستند جهت پایدار ماندن در دنیای کنونی از آنها استفاده کنند. امروزه ناکارآمدی دولت از یک سو و توانمندی های روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی دیگر و جهش بسوی جامعه اطلاعاتی و دانش محور ضرورت حرکت بسوی ایجاد دولت الکترونیکی را ایجاب نموده است. فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی علاوه بر آنکه این امکان را فراهم می آورند که پایگاه های دانش و اطلاعات موجود در بخش های مختلف دولت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و امور درون سازمانی و بین سازمانی به راحتی به جریان افتد، بخشها و ادارات مختلف دولت نیز می توانند اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند و در نتیجه بسیاری از روابط سلسله مراتبی غیرضروری حذف خواهد شد و مزایای بسیاری مانند صرفه جویی در وقت،راحتی برقراری ارتباط و تعامل و صرفه جویی در هزینه برای دولت و سازمانهای ذیربط و مهمتر از همه جلوگیری از کارهای موازی و بهره گیری از مزیتهای یکدیگر وتبدیل کارکنان دفتری به کارکنان دانش را به ارمغان آید.
دراین مقاله ضمن بیان تعاریف، مفاهیم ،ابعاد وکاربردهای مدیریت دانش،یادگیری الکترونیکی و دولت الکترونیکی رابطه مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی در ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی بررسی شده است و راهکارها و پیشنهاداتی برای استفاده بهینه از مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی در تشکیل دولت الکترونیکی با بکارگیری فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی ارائه گردیده است.