سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید وحید فقیهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تهران
محمد حامد بشارتی گیوی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای دریایی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

با عمومی شدن فناور یهای الکترونیکی پرسرعت و دارای حجم های مجازی، دانش مدیریت پروژه نیز از این فناوری تأثیری شگرف پذیرفته و منجر به پیدایش دانش مدیریت پروژه مجازی شده است. در پروژه های سازه های فراساحل که از جملة گسترده ترین پروژه های صنعتی کشور به شمار می آید نیاز به طراحی حجیم و دقیق، تعامل با تیم های عملیاتی در گسترة جغرافیایی وسیع، چرخش مالی زیاد و نیز خسار تهای کلان دیرکرد پروژه از جملة عواملی است که به کارگیری مدیریت مجازی را به عنوان یک مدیریت پروژه کارآمد، مسلط، همه جانبه نگر و دینامیک بیش از هر جای دیگر ضروری می سازد. در این مقاله سعی شد تا تأثیر به کارگیری مدیریت مجازی با بهره گیری از ابزار ارتباطی و نظارتی این شیوة مدیریتی در کاهش هزینه و زمان و افزایش کیفیت پروژه در مراحل آغاز، طراحی، اجراء و اتمام آن بررسی شود و چالش های اعمال این مدیریت در پروژ ههای ساز ههای فراساحل در تقابل با کمبود تجهیزات، قوانین و سیاست های حاکم بر صنعت نفت و گاز ارزیابی گردد. نتیجه اینکه اعمال مدیریت مجازی در تمام مراحل مدیریت پروژه منجر به کاهش قابل ملاحظه در هزینه و زمان و ارتقاء شیوة مدیریت و کیفیت می شود.