سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمود هریسچیان – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
تورج مشتری دوست – استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ا
ایمان رحیمی آلوقره – کارشناس ارشد مهندسی عمران – مدیریت ساخت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

نظر به گسترش پیوستة سازمان های صنعتی، اداری و لزوم بهره گیری صحیح ازامکانات محدودبرای تأمین نیازهای روزافزون جامعه، هدایت سازمان های تولیدی، صنعتی و دولتی در تحقق هدف های سازمانی و ایفای وظیفه، احتیاج به مدیریت های صنعتی و اداری پیشرفته و متکی به اصول علمی داشته و به کارگرفتن فنون جدید در مدیریت ها ضروری است . در عین حال محیط امروز سازمانها، مدیران را با چالشهای جدیدی روبه رو می سازدو هرروز پویاتر از قبل می شود . رقابت جهانی و انتظارات جوامع در حال تحول نیازهای مدیریتی جدیدی را مطرح می کند . مفاهیم مشارکت، توانمندسازی، کارگروهی، انعطاف و نظیر اینها، به منزلة مسائل روز سازمانها، مدیران را به خود مشغول می دارند . در کنار این موارد، تقاضاهای جدیدتر برای بهره وری و مزیت رقابتی، ازطریق " کاراترکردن عملیات " ، " بهره گیری ازفن آوری جدید " ، " تعهدوالتزام به ارائة محصولات و خدمات کیفی " و " جلب رضایت مشتری وارباب رجوع " مطرح می شوند . در این میان مدیریت کیفیت جامع یکی از مفیدترین و مؤثرترین روشهای مورد استفاده در سیستمهای مدیریتی به شمار می آید که به نحو شایسته ای مباحث کیفیت را دربر دارد .
مشکلات مدیریت کیفیت در صنایع عمرانی مانند کیفیت پایین اجراء ، عدم توجه به محیط کار و نیروی انسانی و هزینه های دوباره کاری باعث توجه به ایجاد سیستم مدیریت کیفیت در این صنایع شده است . صنایع عمرانی با توجه به اختصاص بخش عمده ای از بودجة کشورها به خود ، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشند و اعمال مدیریت کیفیت بر آنها به منظور توانمندسازی مستمر ، برآورده کردن نیازهای متقاضیان ، کاهش دوباره کاری ها ، افزایش مشارکت کارکنان و کارگروهی منجر به سودآوری قابل توجهی می گردد . در این مقاله ابتدا به معرفی مدیریت کیفیت جامع و موانع موجود در راه اعمال آن پرداخته شده است . سپس استراتژی ها و راهکارهای اجرایی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بیان گردیده و پس از آن با شبیه سازی صنایع عمرانی به یک فرآیند تولید که محصول نهایی این فرآیند احداث یک طرح عمرانی است به پیاده کردن الگوی مدیریت کیفیت جامع و استاندارد کیفی ایزو در پروسه ساخت و ساز پرداخته شده است . در این راستا ، پارامترهای عمومی و اختصاصی لازم جهت پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در مراحل طراحی و اجراء بیان گردیده اند . درگام بعد و از طریق مطالعة میدانی وضعیت موجود مدیریت کیفیت درحدودچهل شرکت ساختمانی مورد بررسی قرار گرفته و به قابلیت سیستم مدیریت کیفیت جامع در جهت بهبود کیفی طرحهای عمرانی پرداخته شده است . در پایان نیز راه کارها ، پیشنهادات و عناصر لازم به منظور پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در صنایع عمرانی که منجر به بهره وری های مطلوبی در پروژه های عمرانی می گردد ، تشریح گردیده و پیشنهاداتی جهت تکمیل و ادامة مطالعات ارائه شده است .