سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مصطفی طالشی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمدامیر ابراهیمی – کارشناس ارشد پژوهشکده جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده:

با ردیابی در ادبیات اقتصادی، اصولاً بازار به محل معین و یا کلیه اشخاصی که برای خرید یا فروش جنس معین با یکدیگر تماس پیدا کرده و در نتیجه مبادلات آنها در زمان واحد به یک در اغلب شهرهای ایران تا پیش از دورة ساسانیان محلی برای » . قیمت معین انجام می گیرد. خرید و فروش برخی از کالاها وجود داشته است، در اغلب شهرهای بزرگ از جمله در سلوکیه قدیم ( وه اردشیر ) و تیسفون، بازارهای بزرگی که محل تولید و عرضة کالاهای گوناگون ازجمله :« . غلات، میو هها، منسوجات و مصنوعات فلزی بود، تکوین یافت از سوی دیگر در این مقاله مکان یا بی بازار روزها بیشتر مد نظر می باشد . سابقة قانونی بازار روز توسط شهردار ی ها به تصویب اساسنامه سازمان میادین میو ه و تر ه باروفرآورد ههای کشاورزی باز میگردد.
مهمترین کارکرد بازار روز ، تغییر شیوة خدمات رسانی از حالت پراکنده و خطی در سطح شهر به حالت مرکزی و م تمرکز در بازارهای روز است . در همین حال طراحی مراکز خرید جهت ارائه سایر کالاها و خدمات نیز در دس ت یابی کامل به این هدف الزامی است . بدیهی است در صورت عملکرد بهینه بازارهای روز و جلب نظر شهروندان و افزایش تدریجی آن در سطح شهر به گونه ای که امکان دسترسی به آن به صورت پیاده امکا ن پذیر باشد، فعالیت واحدهای خرده فروشی پراکنده و خطی را غیر موجه خواهد ساخت.
مکان گزینی مناسب بازارهای روز براساس شاخص های متحمل بر آن، به طور مستقیم ضمن ایجاد شرایط مناسب برای جلب شهروندان، غیرمستقیم نیز از طریق عملکرد مثبت بر شهر، باعث افزایش گرایش شهروندان به بازار روز خواهد شد . بسیاری از شهروندان جهت تأمین نیازهای روزمرة خود با توجه به نقش قیمت در آن، ناچار از طی مسافتی بیش از حد لزوم می باشن د.
بازارهای روز با استقرار در نقاط مناسب، با در نظر گرفتن شاخص های تأثیرگذار با اطلاع رسانی مناسب در شعاع عملکردی خود م ی تواند شهروندان را طبق برنامه ای منظم جذب نموده و هر
شهروند سعی در دسترسی به بازار روز از مسیرهایی با کمترین بار ترافیکی می نماید. بنابراین بازار روز در مقایسه با دیگر بازارهای ارائه کنندة نیازهای روزمره، در کاهش بار ترافیک از امتیازات خاصی برخوردار است.
یکی دیگر از امیتازات بازارهای روز نسبت به بازار عمومی شهری، وجود برخی امکانات جهت رفاه بیشتر شهروندان است . در حال حاضر بازارهای روز عموماً دارای مکان استراحت، سرویس
بهداشتی و گاه فضای سبز و محل بازی کودکان است . این امکانات در بازار های عمومی شهری موجود نیست و به همین دلیل شهروندان گاه در این بازارها در برخود با برخی مشکلات مستعصل
مانده و جهت دستیابی به آن ناچار از طی مسافت و یا بازگشت به منزل می باشند. در حالیکه بعضاً مایحتاج موردنظر را نیز نمی توانند تأمین نمایند . چنین مشکلاتی خود بر زمان و ترافیک تأثیر منفی می گذارد. البته ممکن است این مورد در برابر سایر مسائل مطروحه برای خریداران کمتر مطرح باشد . از اینرو برای مکان یابی این بازارهای روز باید از کاربریهای موجود در سطح شهر استفاده نماییم . یکی از این فضاها، مسیلهای موجود در سطح شهر می باشد . در همین ارتباط در این مقاله ضمن ارزیابی بازارهای موجود برروی مسیلها، چگونگی بکارگیری ای ن مسیلها مورد بررسی قرارمی گیرد.