سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جهانگیر عابدی کوپایی – ا ستادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
بی تا مروج الاحکامی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از پارامترهای مؤثر در طراحی، ارزیابی و مدیریت آبیاری شیاری، نفوذ آب به خاک است که چگونگی توزیع رطوبت را در خاک تحت تأثیر قرار می دهد. از جمله معادلات ارائه شده در محاسبه نفوذ، معادلات کوستیاکف-لوئیس و فیلیپ است. برای بررسی عمق آب نفوذ یافته در طول شیار با معادله نفوذ کوستیاکف-لوئیس و مقایسه آن با مقادیر محاسبه شده توسط معادله نفوذ فیلیپ، سه مزرعه آزمایشی با بافت خاک و شیب متفاوت انتخاب شد. برای تعیین پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکف- لوئیس از روش بیلان حجم استفاده شد. دادههای جمعآوری شده برای هر مزرعه آزمایشی شامل هیدروگراف جریان ورودی، هیدروگراف جریان خروجی، پیشروی، پسروی، سطح مقطع هندسی شیار، رطوبت اولیه خاک و شیب مزرعه بود. برای تعیین پارامترهای معادله نفوذ فیلیپ از روشSCSاستفاده شد. عمق آب نفوذ یافته در طول شیارها توسط معادلات نفوذ کوستیاکف- لوئیس و فیلیپ تعیین شد. نتایج نشان داد که تفاوت معادله فیلیپ و معادله نفوذ کوستیاکف- لوئیس از لحاظ عمق نفوذ یافته آب در شیار، با افزایش شیب و سنگین تر شدن بافت خاک افزایش مییابد. با استفاده از معادله نفوذ فیلیپ در خاکهای با بافت خاک متوسط و شیب ملایم میتوان بدون محاسبه زمان پیشروی و پسروی و تنها با دبی ورودی و خروجی شیار معادله نفوذ آب به شیار را محاسبه نمود