سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امن اله عبادی – مربی و دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند
جعفر سلطان محمدزاده – دانشیار دانشکدة مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این مقاله کاربرد معادلة ایزوترم BET برای جذب سطحی در فاز مایع مورد بررسی قرار گرفته است. استفادة مستقیم از فرم اولیة این معادله که توسط مؤلفان برای جذب سطحی در فاز گاز ارائه شده است م یتواند منجر به ابهامات و اشتباهاتی شود. لذا با تشریح دقیق معادله منشأ این ابهام بطور کامل روشن گردیده و فرم اصلاح شدة آن برای فاز مایع ارائه شده است. سپس این فرم از معادله برای انطباق با داد ههای آزمایشی بصورت یک چندجمل های درجه دو مرتب گردیده و با داد ههای تجربی بدست آمده از مطالعة جذب سطحیMTBE در فاز آبی بر روی آلومینای پرفلوئورینه انطباقداده شده است. کارایی بالای این معادله برای مدل کردن جذب سطحی چندلای های در فاز مایع در محدودة گسترد های از غلظت نشان داده شده است. در حالیکه آلومینای لخت هیچگونه قابلیت جذبی برایMTBE ندارد، میزان جذب سطحی MTBEدر سطح آلومینای پرفلوئورینه قابل توجه است. ظرفیت جذب سطحی تک لای های که در غلظت mg/L ۲۲۰ فاز ، مایع کامل م یشودmg/g3/26 و حداکثر میزان جذب که در غلظت حدود mg/L700 اتفاق م یافتد حدود۸mg/gم یباشد.