سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا رسایی – انستیتو مهندسی نفت، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
خشایار نصری فر – انستیتو مهندسی نفت، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
مرتضی زیودار – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

معادله حالت SPHCT با استفاده از پیشرفت های اخیر در مورد ترم های جاذبه و دافعه، بهبود داده شده است. هر دو ترم مذکور، شرایط مرزی چگالی پائین و چگالی حالت کاملا فشرده( ) close- packed densiry را ارضاء کرده و با نتایج حاصل از شبیه سازی مولکولی تطابق ق ابل قبولی داشته اند. معادله حالت توسعه یافته به خوبی خصوصیات سازنده های خالص از قبیل ححم بخار اشباع، چگالی مایع، فشار بخار و آنتالپی تبخیر را پیش بینی می کند که در مقایسه با معادله حالت اصلی، نتایج مذکور از دقت بیشتری برخوردارند . ولی پیش بینی آنتالپی تبخی ر بهبود زیادی پیدا نکرده است. هر دو معادله به منظور پیش بینی رفتار فازی مخلوط های دوتایی نامتقارن آزمایش شدند و مشخص گردید که اختلاف چندانی در نتایج پیش بینی شده وجود ندارد