سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلیل عبدالهی پور حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز
علیرضا سپاسخواه – استاد بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده:

به طور کلی مدل های شبیه سازی آبیاری جویچه ای بر پایه خصوصیات هیدرولیکی و نفوذ آب در جویچه استوارند . درمدل سازی های آبیاری جویچه ای که در آن هدف رسیدن به یکمعادله پیشروی به صورت نمایی باشد، از معادله نمایی هورتون به صورت گسترده استفاده میشود. فرم خاصی از معادله هورتون که با استفاده از پارامترعای مربوط به خصوصیاتهیدرولیکی خاک مانند هدایت هیدرولیکی، طول موئینگی و درصد رطوبت اولیه و اشباع، میزان نفوذ را پیش بینی می کند، ارائه شده است. در این مطالعه این معادلهبرای خاک سری دانشکده دردشت باجگاه (ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه شیراز) واسنجی و ضرایب آن تعیین شد. همچنین صحت نتایج واسنجی معادله نفوذ هورتون (پیش بینی کننده)، با استفاده از نتایج حاصل از اندازه گیری (معادلات لوئیس – کوستیاکوف) تایید گردید. نتایج پژوهشنشان داد که عمده اختلاف مقدار آب نفوذ کرده در روش های هورتون و لوئیس – کوستیاکوف در زمانهای پایانی آزمایشی رخ می دهد و استفاده از معادله هورتون، مقدار آب نفوذ کرده کمتری را نسبت به رابطه لوئیس – کوستیاکوف پیش بینی میکند.