سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ناصر توحیدی – Professor
ابراهیم وحدت – MSc of Materials & Metallurgy Engineering
امیرعباس ملح القراء – MSc of Materials & Metallurgy Engineering

چکیده:

فلزات استراتژیک از جمله ابزارهای قدرت کشورها، به شمار می رود. عوامل متعدد کمی و کیفی در بحرانی بودن، آسیب پذیری و استاتژیک بودن فلزات، موثر هستند. در این مقاله نخست ویژگی فلز طلا، کارایی و کاربرد، عرضه و تقاضای طلا، تشریح شده است. سپس از منطق فازی برای ارزیابی درجه بحرانی، آسیب پذیری و استراتژیکی طلا برای ایران، برای اولین بار، استفاده شده است. در این تحقیق توابع عضویتن، عوامل کمیموثر در درجه استراتژیک طلا، تعریف شده است. همچنین عوامل کیفی، موثر بر استراتژیک بودن طلا، استخراج و توابع عضویت آنها بر اساس تئوری فازی، به صورت کمی بیان شد. در این تحقیق، از بین توابع عضویت عوامل موثر در استراتژیک بودن طلا، درجه استراتژیک نهایی بر اساس تابع بیشینه فازی تعیین شده است. درجه استراتژیکی طلا نسبت به سایر فلزات تولیدی در ایران سنجیده و از طریق تدوین ۴۲ معادله، درجه بحرانی، آسیب پذیری و استراتژیکی طلا برای ایران، محاسبه شده است.