سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

کیومرث حبیبی – عضو هیات علمی شهرسازی و معماری دانشگاه کردستان، دانشجوی دورة دکتری بر
پروانه زندی بختیاری – فوق لیسانس برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس وکارشناس ارشد شهرداری

چکیده:

با شروع تحولات جدید به ویژه پس از آغاز اصلاحات ارضی و پیامد آن مهاجرت های روستایی، رشد اقتصـادی اوائـل دهـة ۵۰ و بـالا رفتن درآمدها و جاذبه های شهری جنگ تحمیلی و سیاستهای تمرکز زدایی استانی جمعیت شهر سنندج از ۹۵ هزار نفر در سـال ۵۵ بـه ۳۴۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۲ افزایش یافت . فرایند این جهش جمعیتی توسعه شدید فیزیکی شهر بوده است . با یک فرض ثابت مبنـی بـر تولید زبالة تولیدی هر شهروند به صورت سرانه که در سال ۷۸ معادل ۲/۱ کیلوگر م بوده است . امروزه این شهر با تولیـد ۷۱۴ تـن زبالـه روبروست . به عبارتی طبق آخرین آ مار اعلام شده هر نفر روزانه ۲/۱ کیلوگرم و سالیانه ۷۶۶ کیلـوگرم زبالـه وارد چرخـة زیسـتی شـهر سنندج می نماید . با توجه به اینکه مواد زائد به هن گام دفن به ۲۰ درصد حجم اولیه خود کـاهش مـی یابـد و هـر مترمکعـب آن بـا ۴۵۰ کیلوگرم وزن به حجم ۰/۲ مترمکعب تبدیل خواهد شد که در آن صورت هم اگر ۷۱۴ تن زباله در لایه ای از خاک بـه ضـخامت ۳ متـر دفن شود فضایی در حدود ۱۰۵ م ترمربع در روز نیاز دارد که این مساحت در سال برا بر ۳۸ هکتار خواهد بود . مکان یابی اولیه محل دفن زبالة شهر سنندج در اطراف جادة قدیم مریوان در شمال شرقی سنندج نسبت به محل کنونی دفن زباله در فاصلة ۱۰ کیلومتری این شـهر در یک کیلومتری جادة سنندج ـ کرمانشاه مابین روستاهای چنو و کیلک از لحاظ اکثر شرایط محیطی، طبیعی و اقتصادی بهینـه تـر بـود ه
است . اما به نظر می رسد محل کنونی دفن زباله علاوه بر تکمیل ظرفیت از موقعیت محیطی کاملاً نامناسبی بهره گرفته و اثرات و آلودگی های زیست محیطی آن نه تنها در شرایط کنونی پدیدار شده بلکه در آینده نزدیـک نیـز اثـرات منفـی خـو د را بهتـر نشـان داده وتوسـعه پایدارناحیه جنوبی این شهر رابا بحران مواجه ساخت . توانایی GIS به عنـوان مجموعـه ای سـازمان یافتـه از نـرم افـزار، سـخت افـزار، اطلاعات جغرافیایی و نیروی انسانی متخصص که به منظور کسب، ذخیره، بهنگام سازی، پردازش و تحلیـل کلیـه اشـکالات جغرافیـایی طراحی و ایجا د شده است باعث شده ،کاربرد وسیعی در مسائل زیست محیطی به ویژه در تعیین مکان و محل مناسـب دفـن مـواد زائـد جامد و مایع پیدا نماید کلمات کلیدی : مکان یابی، GIS ، منطق فازی، تصحیح هندسی تصاویر، دفن زباله .