سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرسول تلوری – دانشیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
بختیار خدری تاژان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
سید حمید رضا صادقی – استادیار و مدیرگروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور بررسی امکان استفاده از تئوری و منطق فازی در اولویت بندی عملیات آبخیزداری با هدف کنترل سیلاب و کاهش رسوبدهی، حوزه آبخیز شهرستانک کرج به مساحت ۱۴۴۰۰ هکتار انتخاب گردید. این حوزه آبخیز به ۱۴ زیر حوزه تقسیم گردید. ۹ پارامتر مربوط به روش PSIAC تعیین و یا محاسبه شد. ابتدا برای هر زیر حوزه ۲۶ پارامتر هیدرولوژیکی، فیزیوگرافی، زمین شناسی و اقلیمی انتخاب و سپس این پارامترها با استفاده از روش تجزیه عامل ها به ۱۰ عامل با بیشترین تاثیر کاهش داده شدند. بین عوامل مذکور و نسبت (Q100/Q10 به عنوان شاخص سیلخیزی روابط رگرسیونی برقرار گردید. با استفاده از روابط رگرسیونی و روابط فازی، وزن دهی یه هر یک از عوامل دهگانه در ۱۴ زیر حوزه داده شد. در نهایت حوزه ها با توجه به وزن دهی و مشخص شدن مقادیر عضویت آنها در منطق فازی برای انجام عملیات آبخیزداری اولویت بندی شده اند