سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی فراهانی – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن- شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
مهدی قرشی نژاد – کارشناس ارشد اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت ا… رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

منطقه چهارگنبد در بخش جنوبی کمربند آتشفشانی- رسوبی ایران مرکزی قرار دارد. به علت نفوذ توده هایی از جنس گرانودیوریت، دیوریت، گرانیت، مونزونیت با سن الیگومیوسن در سنگهای آتشفشانی ائوسن، غالبا کانی سازی مس و دگرسانی شدید در قسمت جنوبی این کمربند بوجود آورده است. روشهای دورسنجی می تواند برای اکتشاف این کانسارها و نقشهبرداری هاله های دگرسانی اطراف توده های نفوذی استفاده شود. روشهای مختلفپردازش تصاویر از جمله ساخت ترکیبات رنگی، نسبتهای باندی، آنالیز مولفه های اصلی بر روی تصاویر ETM+انجام شد. نسبت های باندی بدست آمده در این تحقیق نشان داد که نسبت باندی۵/۷برای مناطق دگرسانی و ۴/۳ برای پوشش گیاهی و ۳/۱نیز برای بارز سازی اکسید های آهن مفید است. آنالیز استاندارد مولفه های اصلینیز در منطقه نشان داد که مولفه اصلی پنجم دارای بارگذاری بالا بوده و مناطق دگرسانی را به خوبی بارز می کند. داده های ژئوفیزیک روی منطقه نشان داد مناطق دگرسان شده، از شدت میدان مغناطیسی پایین، شمارش پتاسیم، توریم و اوانیوم بالایی برخوردارند. ترکیب و آنالیز داده های ماهواره ای (شامل نسبت باندی ۵/۷ و مولفه اصلی پنجم) و ژئوفیزیک هوایی بوسیله روش طبقه بندی فازی انجام شد و نقشه هاله های دگرسانی منطقه به دست آمد.