سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محسن صادقیان – دانشجوی کارشناسی ارشدراه وترابری دانشگاه ازاداسلامی واحدتهران جنوب
حامد معتمدی – کارشناس ارشدراه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
محمد رستگاری – کارشناس ارشدبرنامه ریزی منطقه ای – دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکز

چکیده:
درسالهای اخیر علیرغم افزایش حجم اعتبارات و بودجه راهسازی کشورمیزان احداث راه روند نزولی داشته است حجم عظیم منابع مالی و انسانی که درامرراهسازی بکارگرفته میشود پتانسیل چشمگیری برای بکارگیری اصول مهندسی ارزش درمدیریت پروژه های راهسازی فراهم ساخته است دراین راستا اداره کل راه و شهرسازی استان یزد نیز با هدف بهبود کارکرد و کیفیت مسیرطراحی شده افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه های طول عمر مطالعات مهندسی ارزش برروی قطعه دوم کنارگذرزارچ – اشکذر انجام داده است وجود این کنارگذر به عنوان بخشی ازکریدورشمالی – جنوبی کشور برحساسیت این طرح افزوده و لذا این امر اهمیت بکارگیری مطالعات مهندسی ارزش دراین پروژه را تشدید می کرد این مسیر با افزایش عبور ومرور وسایل نقلیه سنگین تغییر نوع کاربری اطراف اجرای ناقص جداسازهای مسیررفت و برگشت ووجود دسترسیهای کنترل نشده متعدد بعنوان یکی ازمحورهای حا دثه خیز شناخته شده است لذا همزمان با شروع مطالعات مقدماتی ساماندهی این محور بررسی پروژه با مبانی مهندسی ارزش نیز دردستور کار قرار گرفت و باتوجه به اهداف و کارکردهای موردانتظار مهمترین معیارهای ارزیابی دراین پروژه الویت بندی شدند درنهایت نتایج حاصل ازاین مطالعات درکارکرد تامین روسازی مناسب منجر به ارایه دوگزینه استفادها زقیرکمتر درخط کندرو و استفاده ازلایه بیندربه جای لایه توپکا درقشرنهایی اسفالت که دارای شاخص ارزش بالاتری نسبت به طرح مبنا بودند گردید