سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
نیما توکلی شیرازی – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:
انتخاب مصالح و نحوه بکارگیری آنها در ساختمان با توجه به شرایط جوی، به نحوی که منجر به صرفهجویی و بهینهسازی مصرف انرژی گردد، متاسفانه تا به امروز به عنوان یک ملاک و معیار برای مهندسین معماری و طراحان بخش ساختمان مطرح نبوده است. ارزش فوقالعاده سوختهای فسیلی و حجم عظیم سرمایه ملی که در بازیابی این سوختها هزینه میشود، نیاز به اصلاح ساختار مصرف و ارائه الگوهای مصرف بهینه انرژی را ضروری میسازد. لذا دستاندرکاران صنعت ساختمان لازم است در این راه با عزمی راسخ تر گامهای بلندتری را بردارند. در این راستا هدف این مقاله توجه به شرایط جوی در انتخاب مصالح و نحوه بکارگیری آنها در ساختمان با توجه به معیارهای مصرف انرژی و همخوانی با محیطزیست میباشد .