سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
علی پویانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده مهندسی راهآهن

چکیده:
پروژه های حمل ونقلی ازجمله بزرگرراه ها بودجه ها و ه زینه های بالایی را طلب می کنند استفاده ازروشهایی مانند مهندسی ارزش تاثیر بسزایی درکاهش هزینه ها و افزایش کارکرد یعنی درواقع افزایش ارزش دارد بااستفاده ازمفهوم شاخص ارزش و مدل مربوطه آن میتوان تاحدی این امر را ساده تر کرد دراین مقاله مدل پیش بینی رگرسیونی مهندسی ارزش ارایه گردیده است این مدل که براساس داده های مهندسی ارزش دولت فدرال ایجادشده است میتواند برای پروژه های بزرگراهی استفاده شده و درکاهش هزینه و افزایش کیفیت عملکرد پروژه تاثیر گذار باشد درپروژه های بزرگ باتوجه به سرمایه گذاری و هزینه بالا کوچک ترین تغییری درفرایند پروژه با استفاده ازتکنیک مهندسی ارزش میتواند به میزان بسیارزیادی ازهزینه پروژه را کاهش دهد اکثرمطالعات بهترین زمان برای انجام مطالعات مهندسی ارزش را درمراحل اولیه پروژه بیان کرده اند بنابراین اهمیت دادن به این موضوع میتواند تاثیر زیادی درزمان هزینه و عملکرد پروژه داشته باشد