سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مجید ذوالقدر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه عمران-مهندسی و مدیریت ساخت،شوشتر، ایران
مهدی مهدوی عادلی – عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده:
کاهش زمان پروژه به دلیل طولانی بودن، تأخیرات زیاد، تغییرات سریع و افزایش رقابت در بازار و تمایل به بهرهبرداری سریعتر پروژهها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین شناخت تکنیک های کاهش زمان و انتخاب بهینه و بهموقع تکنیکها در مدیریت و کاهش زمان پروژه ضروری میباشد، تکنیکهای مختلف کاهش زمان مانند افزایش منابع و همزمانی، موجب افزایش هزینه و ریسکهای پروژه میگردند، درحالیکه مهندسی ارزش پتانسیل بالایی در کاهش زمان، هزینه و ریسکهای پروژه به وجود میآورد بنابراین، این تحقیق به معرفی مهندسی ارزش بهعنوان تکنیکی جهت کاهش زمان و مقایسه آن با سایر تکنیکها میپردازد.