سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد حسن زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به اهمیت مدیریت دانشدر سازمانها و تاکید برنامه چهارم توسعه کشور به توسعه مبتنی بر دانایی و جایگاه ویژه سواد اطلاعاتی در برنامه های مدیریت دانش، تبیین این موضوع ضروری به نظر می رسد. در مقاله حاضر تلاش شده تا ابتدا تعاریف، مفاهیم سواد اطلاعاتی ا زدید تحقیقات – مدار و سازمان – مدار مورد بررسی قرار بگیرد، سپس مدیرتی انش و فرایندهای آن به بحث و بررسی گذاشته شود و پس از آن جایگاه سواد اطلاعاتی در مدیریت دانش مورد توجه قرا رگیرد. رای قسمت سواد اطلاعاتی در سه دسته عمده : الف ) سواد اطلاعاتی مدیریتی ب) سواد اطلاعاتی سازمانی ج) سواد اطلاعاتی تحصصی بحث شده است. در پایان با نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی سازمانهای ایرانی و بررسی مسائل و مشکلات موجودف راهکارهایی به عنوان پیشنهاد ارائه می شود. در این مقاله علاوه بر موارد مذکور، سعی شده تا مفهوم سواد اطلاعاتی فراتر از کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی کل جامعه و درجهت ارتقای مدیرتی دانش در سازمانها مورد توجه قرار گیرد.
مقاله حاضر ازچندین جهت می تواند حائز اهمیت باشد:
– مدیریت دانش را به عنوان یکی از ارکان توسعه برنامه چهارم کشور مورد بررسی قرار می دهد که به عنوان گامی موثر در شناسایی این حوزه تلقی می شود.
– سواد اطلاعاتی را که به عنوان یکی از عومل آسان گر برنامه های مدیریت دانش تجزیه و تحلیل می نماید و مفهوم سواد اطلاعاتی را فراتر از محیط های دانشگاهی و یا انجام تحقیقات علمی مورد بررسی قرار میدهد.
– شیوه ای تلفیقی از مسئله وحل مسئله را ارائه می دهد که می تواند به عنوان شیوه ای نو در تحلیل مسائل مشابه مورد استفاده متخصصان قرار گیرد.