سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

علی یساقی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مطالعات میانبار های سایل رگه های کوارتزی مناطق برشی بخش های خارجی کوهزادی نشان می دهد که چنین سال هایی در سه مرحله متفاوت هنگام تکوین مناطق برشی تشکیل شده اند. این فرایند، با به تله افتادن میانبارهای سیال نوع اول و سوم در طی مراحل آغازین دگرشکلی شروع شده و با تشکیل سیالات درگیر نوع دوم که حاصل فرایند تغییر شکل از نوع اول می باشند، دنبال می شود. در مراحل نهایی دگرشکلی و زمانی که مناطق برشی در راستای راندگی های مرز پایینی خویش به بحث های سطحی تر برآمده (Exhumed) می شوند و بیان از انتقال از دگرشکلی شکل پذیر به شکننده دارند، میانبارهای سیال تٱخیری توسعه می یابند. نمونه های مطالعه شده از سیالات درگیر با منشٱ اولیه در بخش خارجی کوهزاد دلمارین بیان از دمای ۳۶۰-۳۳۰ درجه سانتیگراد و فشار ۳/۳-۳/۱ کیلو بار است. یک چنین شرایطی از تکوین دگرشکلی برشی نشان از موقعیت تشکیل آنها در مرز انتقال از فاز دگرشکلی شکل پذیر به شکننده است.