سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریده طباطبایی یزدی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع
علی مرتضوی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع
هاشم پورآذنگ – استاد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع
محمدحسین توسلی – کارشناسی آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صن

چکیده:

بکارگیری امواج فراصوت بعنوان یک تکنولوژی جدید غیر حرارتی برای نگهداری مواد غذایی در برابر انواع میکروارگانیسم های مولد فساد و بیماری زا مطرح می باشد، زیرا کاویتاسیون و تنش برشی ناشی از فشار امواج فراصوت قادر هب تخریب غشاء های سلولی میکروارگانیسم ها می باشد. در این تحقیق ویژگی های ظاهری و خصوصیات ریز ساختاری انواع باکتریهای پروبیوتیک پس از تیمار با شوک فراصوت در فکرانس ثابت۲۰ کیلوهرتز و زمانهای ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ دقیقه به کمک فن اوری نانو، میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین و میکروسکوپ الکترونی به دو روش TEM , SEM مورد مطاله و مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد زمان بکارگیری تنش فراصوت اثر معنی داری بر حجم و اندازه کلنی ها دارد، و قادر است صدماتی به پوشش سلولی باکتری های پروبیوتیک به شکل، ایجاد میکروترک ، میکرو حفره و یا پاره گی کامل ایجاد نماید. بنابراین می توان نتیجه گرفتکه بکارگیری شوک فراصوت در زمان های مختلف به عنوان یک روش موثر کاربردی (P<0/05) جهت تغییر مدل ساختار و ایجاد تغییراتی در میزان نفوذ پذیری باکتری های پروبیوتیک به منظور امکان استفاده بیشتر این باکتری ها در فراوری محصولات لبنی مطرح گردد.