سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا درباری – آزمایشگاه لایه نازک، دانشکدةمهندسی برق و کامپیوتر ، پردیس فنی ، دانش
جواد کوهسرخی – آزمایشگاه لایه نازک، دانشکدةمهندسی برق و کامپیوتر ، پردیس فنی ، دانش
یاسر عبدی – آزمایشگاه لایه نازک، دانشکدةمهندسی برق و کامپیوتر ، پردیس فنی ، دانش
شمس الدین مهاجرزاده – آزمایشگاه لایه نازک، دانشکدةمهندسی برق و کامپیوتر ، پردیس فنی ، دانش

چکیده:

در این مقاله ساخت نانولوله های کربنی عمودی رشدیافته ومحصور شده در اکسید تیتانیوم و عملکرد گسیل الکترونی آنها ارائه می شود . رشد نانولوله های کربنی بهوش DC-PECVD و با مخلوطی از گازهای استیلن و هیدروژن و در حضور نیکل به عنوان کاتالیست صورت گرفته است . اکسید تیتانیم به روش لایه نشانی بخار شیمیایی در فشار اتمسفرو به منظور کپسوله کردن نانولوله های کربنی و بهبود خواص فیزیکی آنها لایه نشانی شده است . این ساختارها با استفاده از میکروسکپ الکترونی روبشی بررسی شده اند . الکترون گسیلی اندازه گیری ونمایشگر گسیل میدانی اولیه ای ساخته شده است .