سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا رمضانی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده داروسازی، گروه شیمی دار
سمیه سادات کیامرزی – مرکز پژوهشها و تحقیقات صنعتی شرکت نفت ایران، تهران
مرضیه جمالی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده داروسازی، گروه آب شناسی

چکیده:

در این تحقیق ، جذب داروی پرفنازین برروی نانوذره اکسید آهن بارگیری شده با پیکریک اسید که روی دیسک قرار داده شده و بازجذب آن از روی سطح نانواکسید آهن توسط دی کلرومتان مورد بررسی قرارگرفت. به منظور تعیین بهترین شرایط برای تعیین مقدار و تغلیظ پرفنازین تاثیر شرایط تجربی همچون PH ، حجم عبوری دارو از روی نانو ذرات قرا رگرفته روی دیسک اکسید آهن، سرعت عبور محلول برای تغلیظ پرفنازین و حجم دی کلرومتان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در شرایط بهینه بدست امده پرفنازین برروی نانوذره اکسید آهن جذب شده و سپس توسط سه میلی لیتر دی کلرومتان از روی سطح نانوبازجذب گردید. و جذب توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج ۲۵۴ نانومتر خوانده شد. دامنه خطی برای پرفنازین ۷۰-۰/۵ نانوگرم بر میلی لیتر بدست آمد. به منظور بررسی کارایی روش نمونه حقیقی حاوی پرفنازین نیز تعیین مقدار شد.