سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر نقیبی – دانشگاه صنعت نفت،دانشکده مهندسی نفت شهید تندگویان
محسن متوسل – دانشگاه صنعت نفت،دانشکده مهندسی نفت شهید تندگویان
محمد باقر شاهوار – دانشگاه صنعت نفت،دانشکده مهندسی نفت شهید تندگویان

چکیده:

دردنیای امروزجیوه به عنوان یکی ازخطرناک ترین الاینده هایی که ازطریق صنایع وارد محیط زیست میشود و زندگی انسان و سایرموجودات را باخطرهایی جدی روبرو می سازد مطرح میباشددراین تحقیق ضمن معرفی روش تیول – سمس که روشی جدید درجداسازی جیوه ازپسابهای صنعتی است وبردوعلم نانوتکنولوژی و خوداجتماعی مولکولی استوار است سعی شده است که مقایسه ای کامل بین روشهای متداول حذف جیوه ازپسابهای صنعتی صورت گیرد برطبق اعدادوارقام بدست امده ازازمایشات گوناگون دراین مقاله نیز ذکر گردیده به نظر میرسد روش تیول سمس دربین سایرروشها بیشترین بازده و کمترین هزینه را درجداسازی جیوه ازپسابهای صنعتی دربرخواهدداشت لذا امید است بادست یافتن به این تکنولوژی بسیارنوین درکشور بتوان ضمن جداسازی جیوه ازپسابهای صنایع مختلف جامعه ی ایرانی را ازخطرمصرف موادغذایی الوده به جیوه مصون نگهداشت