سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیات علمی بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد احمدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد ، بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه پیشرفت چشمگیر در صنعت و تکنولوژی بتن ونواوری های روز افزون ازجمله فن اوری نانو ایجاب می کند تا در زمینه مصالح و روشهای ساختمانی، امکان تولید و دستیابی به نانو بتن پوزولانی بصورت کاربردیمورد کاوش هرچه سریعتر قرار گیرد.
به منظور اینکه بتوان تکنولوژی نانو را در صنعت بتن خصوصا صنایعی که درانها مصرف بتن زیاد می باشد نظیر پروژه های سد سازی به عرصه ظهور رساند، نیاز به تحقیقات فوریالزامی می باشد، تا بتوان مزایای چنین تکنولوژیی را به وضوح توسط محققین شناسایی و ارائه کرد.
در این تحقیق با طراحی و ساخت بتن پوزولانی حاوی نانو ذرات سیلیس (Nano Silica) اثرات وخواص این ماده در بتن دارای سیمان تیپ ۲ مورد نقد و بررسی قرار گرفته و خواص مکانیکی از قبیل مقاومت فشای، و مقاومت کششی در سنین مختلف در بتن معمولی پوزولانی موردآزمایش قرار گرفته است. به منظور ارزیابی بهتر، نتایج با سهنوع بتن شاهد (فاقد نانو ذرات)، حاوی پودر میکروسیلیس و حاوی محلول نانو و میکروسیلیس نیز مقایسه شده است. همچنین چهار نوع بتن معرفی شده با بتن سنتی معمولی(فاقد پوزولان)موردارزیابی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده حاکی از بهبود خواص مکانیکی بتن حاوی ذرات نانوسیلیکا نسبت به نمونه های بتنی شاهد به علت پر کردن بیشتر خلل و فرج بتن در مقیاس نانو متر می باشد.