سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیئت علمی بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جلال سهیل – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در مقاله حاضر سعی شده تا رابطه بین نانوتکنولوژی و نوع جدیدی از بتن معروف به بتن خودتحکیم Self Compacting Concrete, SCC دو حالت رئولوژی بتن خودتحکیم تازه و بتن خودتحکیم سخت شده، که بصورت کاربردی مورد کاوش قرا ر گرفته اند، بررسی شود. بتن معمولی که از سیمان پرتلند و سنگدانههای طبیعی ساخته میشود، دارای نقاط ضع فی است که تلاش برای کاهش آنها، منجربه نوآوری در ساخت بتنهای مخصوص شده است. معمولاً در تکنولوژی بتن، به این دسته از بتن ها، بتن پیشرفته گفته میشود. در این تحقیق با طراحی و ساخت بتن خودتحکیم با معیارهای جهانی و بکارگیری نانو ذرات سیلیس Nano Silica (Colloidal Silica) در این نوع بتن، اثرات و خواص این ماده در بتن دارای سیمان تیپ V مورد نقد و بررسی قرار گرفته و خواص مکانیکی از قبیل مقاومت فشاری، مقاومت کششی و انقباض برای شرایط عمل آوری و سنین مختلف در بتن مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج با بتن هایِ خودتحکیم شاهد (فاقد نانوذرات) مقایسه شده است . نتایج بدست آمده حاکی از بهبو د خواص مکانیکی بتن خودتحکیم حاوی ذرات نانوسیلیکا نسبت به نمونه های بتنی شاهد بعلت پر کردن بیش تر خلل و فرج بتن در مقیاس نانومتر می باشد.