سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شادی منتظری – پژوهشکده صنایع رنگ – گروه پژوهشی پوششهای سطح و خوردگی
زهرا رنجبر –
سعید باستانی –
پونه کاردر –

چکیده:

حفظ بدنة کشتیها و زیردریاییها در مقابل آسیبهای ناشی از چسبیدن خزهها و سختپوستان دریایی به همان اندازة حفظ و نگهداری آن در برابر عوامل خورنده اهمیت دارد . پوششهای ضد خزة معمولی برای اینکه در برابر رشد گیاهان و جانوران دریایی روی سطح مقاوم باشند لازم است که مقدار کنترل شدهای از مواد سمی به داخل آب وارد نمایند تا تخم خزهها و قارچها و جانوران دریایی را قبل از رشد و تکثیر و انتشار بر روی سطح نابود نماید . فنĤوریهای نوین در زمینة نانوفناوری تاثیر به سزایی بر پوششهای ضدخزه داشته و منجر به نوآوریهایی در این حوزه گردیده است . با فناوری نانو میتوان به سطحی هوشمند با مولکولهای دستکاری شده رسید که غیرسمی بوده و خواص ضدخزه دارد . فنĤوری نانو در پوششهای سطحی خواصی از قبیل انرژی سطحی، هدایت بارهای الکتریکی، تخلخل، تر شوندگی، اصطکاک، زبری و فعالیت شیمیایی و برهمکنش با میکروارگانیسمها را کنترل نموده و به این صورت قابلیت ارائه پوشش ضدخزه با ویژگیهای ممتازی از قبیل : عدم  سمیت، تاثیر بر روی طیف وسیعی از موجودات دریایی، دوستدار محیط زیست، دوام بالا و غیره را ایجاد مینماید . با استفاده از این سیستمها میتوان میزان سوخت مورد مصرف را تا %۴۰ کاهش داد و در سال معادل ۷/۵ میلیون دلار صرفهجویی کرد . این فناوری قابلیت تسخیر بازار تا %۷۰ حجم فروش جهانی را دارد و با توجه به ممنوعیت استفاده از پوششهای حاوی قلع ( تریبوتیل تین ) TBT تا سال ۲۰۰۸ ، مراکز تحقیقاتی موسسات بزرگ پوششها به طراحی و ساخت پوششهای ضدخزه با فناوری نانو پرداختهاند