سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
جواد محمدی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
معصومه درخشانی کیا – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
هوشمند عطایی – استادیار دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

چکیده:
دریافت انرژی ناهمگون توسط سطح کره زمین و تحولات داخلی آن در طول عمر این کره، باعث ایجاد مناطق ناهمگون جغرافیایی شده است. کشور ما نیز به دلیل شرایط جغرافیایی خاص و تأثیر توده هواهای مختلف از جمله پرفشار سیبری، موسمی، مدیترانه و … و همچنین وجود ارتفاعات دارای شرایط اقلیمی متفاوت می باشد. جغرافیدانان و محققین همواره به دنبال شناسایی و تفکیک مناطق از هم برای برنامه ریزی های مختلف می باشند. استفاده از روش های آماری پیشرفته نظیر تحلیل های آماری چند متغیره یکی از روش ها برای تفکیک نواحی از هم می باشد. در مطالعه حاضر با کاربرد نرم افزارهای Arc Gis و Surfer به منظور پهنه بندی و خوشه بندی اقلیمی ایستگاه های سینوپتیک استان لرستان بر اساس روش های تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی و مقایسه روش های مختلف آن، داده های ماهانه ۹ ایستگاه و در یک دوره آماری ۱۲ ساله (۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. هدف از این مطالعه علاوه بر نشان دادن چگونگی انجام مراحل تحلیل خ وشه ای، ناحیه بندی اقلیمی استان لرستان است.