سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نکوآمال کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی دانشکده علوم و تحقیقات اهواز
حیدرعلی کشکولی – استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
محمدباقر رهنما – استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:

دشت بوچیر و حمیران با وسعت حدود ۷۸/۲۵ کیلومتر مربع در ۳۶۰ کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده است . محدود بودن منابع آب در این منطقه و برداشت روز افزون ابهای زیر زمینی برای مقاصد کشاورزی موجب افت سطح ایستابی در این آبخوان شده است. در این مطالعه تغییرات سطح ایستابی دشت بوچیر و حمیران با مدل کامپیوتری PMWIN شبیه سازی شد. مدل پیشنهادی بر اساس گامهای زمانی یک ماهه و دوره های زمانی شش ماهه در سالهای ۸۰ تا۸۵ برای ۱۱ حلقه چاه مشاهداتی ای کالیبره شد. پارامترهای هدایت هیدرولیکی وضریب ذخیره با استفاده از پکیج PEST در دوره زمانی اردیبهشت تاخرداد ۸۰ که میزانتغذیه و تخلیه آبخوان تقریبا برابر است، با تطابق ارتفاع سطح ایستابی اندازه گیری شده و بدست امده از اجرای مدل، تخمین زده شد. مدل در طول دوره تطبیق بهخوبی جواب داد. این مدل نشان میدهد که با شرایط برداشت کنونی روند افت همچنان ادامه خواهد داشت.