سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعیدرضا صباغ یزدی – عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سعید شربتی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا دانشگاه غیرانتفاعی کیش

چکیده:

الگوی جریانات غیر دائمی در کانال قشم به واسطه ی نوسانات جزر و مدی در دو طرف مرز بار کانال می باشد. تغییرات نوسانات آب در تنگه هرمز و خلیج فارس سبب به وجود آمدن رفتار جزر و مدی ویژه ای در دو طرف مرز باز کانال قشم می شود. ویژگی های هندسی کانال بواسطه تغییرات تراز سطح آب سبب به وجود آمدن سطوح جزر و مدی می شود که توسط جنگلهای حرا پوشیده می شود. از این رو در نپر گرفتن اثر خشکی و تری در مدلسازی مرزهای متحرک کانال امری ضروری می باشد. در این مقاله کاربرد نرم افزار NASIR برای بدست آوردن الگوی جریان جزر و مدی در کانال قشم معرفی شده است. این نرم افزار نوسانات سطح آب و مولفه های سرعت را در صفحه افق با حل معادلات پیوستگی و اندازه حرکت میانگین گیری شده در عمق و با استفاده از روش رئوس سلول احجام محدود بر روی شماس مثلثی بی ساختار حل می نماید. برای اجتناب از نوسانات عددی ناخواسته از حل صریح معادلات گسسته شده از روش لزجت مصنوعی استفاده شده است. در کار حاضر، مدل خشکی و تری با استفاده از الگوریتم یال مبنا استفاده شده است.