مقاله کاربرد نسبت هاي نقدينگي، جريان نقدي و حسابداري تعهدي در پيش بيني جريان نقدي عملياتي آتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد نسبت هاي نقدينگي، جريان نقدي و حسابداري تعهدي در پيش بيني جريان نقدي عملياتي آتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسبت هاي نقدينگي
مقاله حسابداري تعهدي
مقاله پيش بيني جريان نقدي عملياتي آتي
مقاله سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش بيني جريان نقدي مستلزم شماري تصميمات اقتصادي بويژه سرمايه گذاري مي باشد. پژوهش حاضر توانايي جريان نقدي و اجزا تعهدي سود را در پيش بيني جريان نقدي در بورس اوراق بهادار تهران بررسي مي نمايد. بر اساس مباني نظري موضوع، سه مدل رگرسيوني سود، جريان نقدي، جريان نقدي و اجزا تعهدي تدوين شد. همچنين نسبت هاي جريان نقدي جهت پيش بيني جريان نقدي آتي بررسي شد. جامعه آماري پژوهش شامل شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سال هاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ مي باشد. براي واکاوي داده هاي آماري و فرضيه هاي پژوهش از نرم افزار  Eveiws 6و تحليل رگرسيون استفاده شده است. اطلاعات مربوط به جريان نقدي مستقيما از صورت جريان وجوه نقد استخراج شد. نتايج پژوهش نشان مي دهد که سود، جريان نقدي، جريان نقدي و اجزا تعهدي مي توانند جهت پيش بيني جريان نقدي آتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شوند. علاوه بر اين مدل جريان نقدي و مدل جريان نقدي و اجزا تعهدي توان پيش بيني بهتري نسبت به مدل سود دارند. همچنين يافته ها نشان مي دهد که نسبت هاي نقدينگي توان پيش بيني جريان نقدي آتي را ندارند.