سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بیژن دوروشی – مرکز تحقیقات و آزمایشگاه شرکت فرآورده های نسوز آذر
امیرمحمد شاهناصری – مرکز تحقیقات و آزمایشگاه شرکت فرآورده های نسوز آذر

چکیده:

تنشهای مکانیکی، شیمیایی و حرارتی اعمال شده روی نسوزهای مورد مصرف در صنعت شیشه لزوم استفاده از مواد نسوز با کیفیت بالا را ایجاب می نماید. زیانهای ناشی از نفوذ مذاب، تغییرات در بافت و سرشکن شدن بدنه های آلومین بالای برپایه بوکسیت، علل اصلی کوششی است که جهت بهبود خواص این مواد انجام گردیده است. بدنه های نسوز مورد مطالعه که متعلق به سیستمAl2O3-SiO2-ZrO2 می باشند علاوه بر مقاومت بالا در برابر حملات شیمیایی قلیایی ها و آلومینوسیلیکاتها، از انبساط حرارتی پایین و نتیجتا مقاومت مطلوب در برابر شوکهای حرارتی برخوردار هستند.
بررسیهای تفرقی و فلورسانس پرتو ایکس (XRFوXRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، همچنین تعیین روابط نمودی از جمله مطالعات انجام شده در زمینه شناخت نسوزهای فوق می باشد. در بررسی های میکروسکوپی نقش ترکهای دایره ای شکل در اطراف کریستالهای بادلایت (ZrO2) در کاهش تنش های ریز ساختاری مشاهده شده است. نتایج آزمایشهای انجام شده در این بررسی نشان می دهد که افزودن ماده حاوی زیرکونیا مانند ماسه زیرکونی به آلومینا یا بوکسیت، ضمن بهبود مقاومت بدنه در برابر شوکهای حرارتی، میزان نفوذ مذاب شیشه را به طور قابل توجهی در زمان کاربرد کاهش داده است.