سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محسن مردی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی, کرج
محمدرضا غفاری – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی, کرج
فروه احیاء – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی, کرج
یوسف نامی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی, کرج

چکیده:

وجود پروژه های تعیین توالی ژنوم تعداد ی از موجودات زنده و استفاده از تکنیک ها و فن آوری های جدید،باعث ایجاد بخش جدیدی از نشانگرها ی مولکو لی مبتنی بر ترانسکریپتوم تحت عنوان نشانگرهای عملکردی شده است.این نشانگرها قابلیت کاربرد را در مطالعات تنوع ژنتیک تجزیه QTL،همسانه سازی ژن و گزینش به کمک نشانگر را دارا می باشند.در حال حاضر باتوجه به وجود اطلاعات بسیار زیاد مربوط به ساختار و عملکرد ژن ها در بانک های اطلاعاتی،این امکان میسر می باشد که نشانگرهای ساختار ی و عملکرد ی ژنوم یک موجود زنده بر مبنای نشانگرها ی ساختاری و عملکردی ژنوم سایر موجودات زنده شناسایی شوند. در این مقاله کاربرد نشانگرها ی عملکردی ژنوم در تجزیه QTL را با ارایه اولین گزارش درمورد شناسایی و مکانیابی دو ژن کاندیدای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله گندم براساس نشانگرهای عملکرد ی ژنوم سایر موجودات مورد بررسی قرار می گیرد.نتایج این مقاله نشان میدهد استفاده از نشانگرها ی عملکرد ی ژنوم و یا ژن های کاندید شناخته شده در سایر موجودات می تواند به عنوان یک روش تکمیلی در تجزیه QTL مورد استفاده قرار گیرد.با استفاده از نشانگرها ی عملکردی ژنوم علاوه بر تکمیل نقشه های لینکاژی موجود،امکان مکان یابی QTL های مرتبط با صفات مختلف در گندم سریع تر و ارزان تر میسر می شود. تجزیه QTL بر مبنای نشانگرهای عملکردی ژنوم ،باعث شناسا یی مکانیسم های بیولوژیک دخیل در تظاهر صفات مورد مطالعه خواهد شد. بنابراین اصلاحگران نبات قادر هستند گزینش به کمک نشانگرهای مولکولی (MAS) را با آگاهی بیشتری انجام دهند.