سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی جنتی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
رضا فتوحی – دانشیار باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
زیور صالحی – استادیار ژنتیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان

چکیده:

برای شناسایی ارقام، انگشت نگاری DNA و ارزیابی ریخت شناسی بکار گرفته شد. تعدادی از دورگ های طبیعی مرکبات در کلکسیون مرکبات کترا و ایستگاه رامسر و… می توانند به عنوان ارقام مهم تجاری محسوب شوند. نشانگرهای ریزماهواره به دلیل ایجاد چند شکلی بالا و تک لوکوس بودن در این تحقیق استفاده شد دوکلون کترا ۱-۴ و کترا۲-۴ و ارقام واشنگتن ناول، پاین اپل و رقم محلی سیاورز از گون ه پرتقال و ارقام انشو، نوا و کلمانتین از گون ه نارنگی و ارقام لیموی اورکا، لیمو شیرین و لیموآب شیراز از جنب ه صفات ریخت شناسی ارزیابی شدند. کترا ۱-۴ و کترا۲-۴ دارای خصوصیات ریخت شناسی بسیار نزدیک و مشابه بودند. نه پایه دیگر مرکبات همراه با دو پای ه کترا، مورد مطالعه قرار گرفت. ۱۲ زوج آغازگر ریزماهواره، با هدف توانایی شان در تمایزدهی بین این یازده رقم، آزموده شدند. زوج آغازگرهای AG14، ATC09 و CAT01 توانستند تمایز بالاتری را نسبت به سایر آغازگرها نشان دهند زیرا دو رقم کترا ۱-۴ و کترا ۲-۴ در داخل یک گون ه مشابه از هم، متمایز شناخته شد.. متوسط تعداد آلل مشاهده شده و محتوای اطلاعات چند شکل(PIC) به ترتیب:۳/۸۷و ۵۵/۰۹بودند. نتایج حاکی از اینست که نشانگرهای ریزماهواره در سطح بین گونه ای، قابل استفاده هستند.