سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا هاشمی پطرودی – گروه زراعت و اصلاحنباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدعلی محمد میر محمدی میبدی – گروه زراعت و اصلاحنباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ارزانی – گروه زراعت و اصلاحنباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
قربانعلی نعمت زاده – گروه زراعت و اصلاحنباتات دانشگاه کشاورزی ساری

چکیده:

به منظور بررسی پتا نسیل نشانگرهای نشان مندکننده اینترون در انگشت نگاری ارقام و لاین های برنج ، ۱۶DNA ژنوتیپ برنج شامل هشت هیبرید ، سه لاین نر عقیم و پنج لاین برگرداننده باروری استخراج شد و واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از ۲۳ آغازگر نیمه اختصاصی صورت گرفت . طراحی آغازگرهای نیمه اختصاصی مورد استفاده در این تحقیق بر اساس توالی حفاظت شده پیوسته به نواحی اینترون صورت گرفت . از مجموع ۲۳ آغازگر مورد استفاده، ۱۲ آغازگ ر قطعات چندشکل بین ژنوتیپ ها تولید نمودند که ۱۰ آغازگر دارای اثر انگشت منحصر به فردی بودند. دادههای مولکولی با استفا ده از تجزیه خوشه ای و بر اساس ضریب تشابه دایس خوشه بندی شدند و ژنوتیپ های مورد مطالعه در پنج گروه اصلی دسته بندی شدند . استفاده از نشانگرهای نشان مندکننده اینترون اختصاصی در شناسایی ارقام و لاین های برنج موفقیت آمیزبود، به طوری که لاین های نرعقیم سیتوپلاسمی، برگرداننده باروری و ارقام هیبرید را از هم متمایز نم ود. نتایج این تحقیق نشان داد که نشانگر نشان مندکننده اینترون (IT) با تکرارپذیری بالا یک روش مفید برای انگشت نگاری DNA بوده و از الگوی نواربندی حاصل از آن میتوان در آزمون خلوص ژنتیکی هیبریدهای برنج استفاده نمود.