* نشان پرسش (؟)

* این نشان در آخر جمله های سو آلی مستقیم به کار میرود: او را دیدی؟ حسن کجا رفت؟ نام شما چیست؟ باید توجه داشت که این علامت بعد از جمله  سئوالی غیر مستقیم به کار نمی رود: از او پرسیدم چه وقت آزمایش را شروع میکند. در آخر این گونه جمله ها نقطه به کاربرده میشود..

* هرگاه از درستی تاریخ با مکان یا مورد و یا آنچه را عنوان میکنیم اطمینان نداشته باشیم شک و تردید خود را با علامت پرسش (که بین دوکمان قرار میگیرد) نشان میدهیم: – اوردر سال ۱۳۰۹ (؟) به دنیا آمد. ( تاریخ مورد تردید است) – این نمایشنامه برای اولین بار در پاریس (؟) بروی صحنه آمد. ( مکان) – در ساختن این آلیاژ مقداری طلا (؟) نیز به کار میرود.

* هرگاه بخواهیم شک و تردید خود را نسبت به ادعا با نظریه یا مطلبی که از طرف کسی عنوان شده به خوانندگان خود ابراز داریم به طریق بالا عمل می نماییم: وی ادعا میکند که بزرگترین شاعر معاصر است (؟) معنی این علامت در اینجا این است: « من که شک دارم، یا باور نمی کنم، نظر شما چیست؟» (به کار بردن نشان تعجب به معنی نفی یا تمسخر است.)

در مورد جای این نشانه باید دقت کرد. اگر تمام جمله مورد تردید است باید آنرا در آخر جمله قرار داد. گاه می توان برای تأکید روی کلمه یا قسمت به خصوصی از جمله آنرا بلافاصله بعد از آن کلمه یا آن قسمت به کاربرد:

وی ادعا میکند که بزرگترین (؟) شاعر معاصر است.

در اینجا شاعری او مورد قبول است ولی در مورد « بزرگترین» بودن وی شک شده است.

در جمله ی زیر می توان نشان شک و تردید را در یکی از جاهایی که با ستاره مشخص شده به کاربرد:

میگویند که تغذیهٔ (*) این کودکان (*) کامل (*) بوده است (*) لازم به یادآوری نیست که در یک جمله فقط یک بار می توان این نشانه را به کار برد.

*دور قلاب[]

این نشانه ها برای هرگونه مطلبی که نویسنده، مترجم، مصخح یا مؤلف از خود به متن نوشته شده توسط دیگری میافزاید به کار میرود: این نامه توسط او || ناپلئون نوشته شده است.

در موقع بازگشت هوا تهویه در آن قسمت به خوبی انجام نمی شود. به خاطر بسته شدن دریچه های سمت چپ – مترجم ا…

در کتاب های لغت نیز هرگاه لازم باشد. توضیح اضافی داده شود آنرا در دو قلاب :میگذارند

(\ lose(looz)vt.     vi(P&pplost). گم کردن – از دست دادن

{ } – دو ابرو

این نشانه بیشتر در فرمول ها به کار میرود. هرگاه بخواهیم مجموع چند جمله یا

عبارت را (که خود هر دو کمان و دو قلاب و دیگر نشانه ها محدود شدهاند) به شکل یک

واحد نشان دهیم انها را در بین این نشانه قرار می دهیم:

{…………………..}

هرگاه توضیحی مربوط به چند قسمت مجزی باشد که زیر هم نوشته شوند و فرمول وار آورده شوند، یا بالعکس، هرگاه چند مطلب مجزی به یک توضیح مربوط شوند می توان از این نشانه استفاده کرده