مقاله کاربرد نظريه اطلاع در توالي هاي نوکلئوتيدي E.coli که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش ميكروب شناسي از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: کاربرد نظريه اطلاع در توالي هاي نوکلئوتيدي E.coli
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احتمال
مقاله نظريه اطلاع
مقاله DN و RNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاشا عين اله
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفايي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني شيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروتئين ها مکان هاي خاصي از توالي هاي نوکلئيک اسيد در ژنوم را تعيين و به آنها متصل مي شوند. بنابراين شناسايي جايگاه اتصال از اهميت به سزايي برخوردار است. در اين تحقيق براي تشخيص جايگاه هاي اتصال پروتئين ها به توالي هايي از نوکلئيک اسيدها از معيار آنتروپي شانون استفاده شده است. اين اندازه Rseqence ناميده شده که چگونگي توزيع اطلاع در سراسر محل هاي اين جايگاه ها را نشان مي دهد. با استفاده از اين اندازه نشان داده شده است که محتواي اطلاع در جايگاه هاي اتصال پروتئين ها به توالي هاي نوکلئيک اسيدها داراي مقدار بزرگتر از صفر و در خارج اين جايگاه ها به سمت صفر کاهش مي يابد. همچنين اندازه ديگري از اطلاع با عنوان Rfrequency  محاسبه شده است که مقدار اطلاع لازم براي پيدا کردن جايگاه اتصال پروتئين را نشان مي دهد. در اغلب جايگاه ها اين دو مقدار از اطلاع، نزديک به يکديگر مي باشند. در بعضي موارد اين جايگاه ها حاوي اطلاع بيشتري از مقدار اطلاع لازم براي شناسايي آنها هستند که اين مقدار اطلاع اضافي مي تواند دليلي براي اتصال پروتئين يا پروتئين هاي ديگري به اين مکان ها باشد. مقايسه بين اين دو اندازه Rsequence و Rfrequency بيانگر اين مطلب است که اطلاع در جايگاه هاي اتصال، براي پيدا کردن آنها توسط پروتئين ها در ژنوم کافي مي باشد.