مقاله کاربرد نظريه بازي در مديريت منابع آب زيرزميني حوزه آبريز اترک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: کاربرد نظريه بازي در مديريت منابع آب زيرزميني حوزه آبريز اترک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوزه آبريز اترک
مقاله روش حل تضاد
مقاله مديريت منابع آب زيرزميني
مقاله نظريه بازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مجرد عصمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوزه آبريز اترک در استان خراسان شمالي يک ناحيه کشاورزي است که اغلب کشاورزان آن براي آبياري محصولات خود از منابع آب زيرزميني استفاده مي کنند. با کاهش بارندگي در سال هاي اخير در اين ناحيه، رقابت بين مصرف کنندگان شهري، کشاورزي و صنعتي براي کسب آب افزايش يافته است. در مطالعه حاضر به منظور مديريت منابع آب زيرزميني حوزه آبريز اترک از نظريه بازي کمک گرفته شد. ميزان بهره برداري بهينه از منابع آب زيرزميني براي ۶ سناريوي مختلف برداشت آب، با استفاده از منحني بهينه پارتو و چهار روش حل تضاد تعيين شد. نتايج نشان داد زماني که به اهداف محيطي و اقتصادي وزن يکساني داده شود بهترين سناريوي بهره برداري از منابع آب زيرزميني بين ۶۴ تا ۱۱۷ ميليون متر مکعب در سال مي باشد. در نهايت تصميم گيري بهينه در بهره برداري از منابع آب زيرزميني وابسته به اهميت وزن هاي دو گروه هدف مي باشد.